השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 077-6670055
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

שטיחי אלי ששון

מדיניות פרטיות

 • כללי 
 1. אתר שטיחי אלי ששון (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת - "שטיחי אלי ששון בע"מ" ח.פ 513015412 מרחוב שדרות בן גוריון 46 הרצליה (להלן: "החברה") והינו בבעלותה.
 2. כל שימוש באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי מדיניות הפרטיות המובאת להלן ואת הצהרתך, כי קראת והבנת את האמור בה וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות.
 3. להלן תפורט מדיניות האתר ביחס לפרטיות המשתמש בו וביחס לאיסוף המידע והשימוש בו, כפי שנמסר ע"י משתמשי האתר ו/או במהלך השימוש בו (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 4. בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מן המידע נמסר על ידך באופן אישי ומזהה אותך באופן אישי (דוגמת: שם וכתובת, מוצרים שרכשת, אמצעי תשלום וכיוצ"ב), וחלק מן המידע הינו מידע סטטיסטי ומצטבר, אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר יחד עם פרטייך (דוגמת: העמודים בהם צפית ו/או המוצרים אשר עניינו אותך ו/או כתובת ה - IP ממנה פנית וכיוצ"ב). 
 5. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך אשר התקבל שלא באמצעותך, ע"י צדדים שלישיים, לרבות אלו המופיעים באתר ואשר אינם בשליטתה. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.
 6. החברה רשאית לאמת כל מידע הנמסר על ידך עם מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שניתן על ידך ו/או כנגד כל מידע דומה המצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
 7. בכל מקום במדיניות פרטיות זו שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהיפך ובכל מקום בו נעשה שימוש ביחיד, הכוונה גם לרבים במשמע, ולהיפך.
 • רישום 
 1. לטובת ביצוע רכישה באתר ידרש כל לקוח למסור מידע ופרטים כגון, אך לא רק: שם מלא, מספר ת.ז., כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מס' טלפון ופרטי אמצעי תשלום. 
 2. הפרטים לעיל נדרשים ונמסרים על מנת שיתאפשר לספק את השירותים המוצעים באתר. מסירת פרטים אלו תלויה בהסכמתך ורצונך ולא חלה עליך כל חובה חוקית למוסרם, ואולם בהיעדר פרטי החובה הנדרשים כאמור, לא נוכל לספק לך שירותי קניה באתר. 
 • מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה.

 • השימוש במידע
 1. השימוש במידע שנמסר על ידך ונאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין על מנת, בין היתר:
 2. לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתר;
 3. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 4. לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;
 5. לאפשר רכישת ומכירת מוצרים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים;
 6. להתאים את התכנים אשר יוצגו לך באתר בהתאם לתחומי העניין שלך;
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים בחברה.
 8. הסכמתך למדיניות הפרטיות הנך מעניק את הסכמתך לביצוע תיעוד בשרתי החברה של המידע הנקלט מן
 • הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה - IP שלך, הדפים בהם ביקרת בגלישתך וזאת לצרכים הבאים:
  1. יצירת קשר עמך;
  2. מתן האפשרות לשימוש חוזר באתר;
  3. מניעת שימוש שלא כדין באתר;
  4. שליחה אליך (ע"י החברה ו/או מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים, של חומר שיווקי או פרסומי העשוי לעניין אותך; יובהר, כי מידע כאמור יישלח אליך בכפוף למתן הסכמתך מראש, אותה תוכל לבטל בכל עת ולחדול מלקבל תכנים כאמור, בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב - 1982 ובאמצעים שיופיעו בהודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים שתקבל מהחברה.

בכל מקרה, היה וברצונך שלא לקבל דיוור כאמור, תוכל גם לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בבקשה להסירך מרשימת התפוצה.

 • מסירת מידע לצד שלישי
 1. החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודות פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:
  1. התקבלה הסכמתך להעברת הפרטים כאמור;
  2. העברת המידע ו/או חלקו לצדדים שלישיים נדרשת לטובת אספקת השירותים המוצעים באתר (לרבות לטובת ביצוע התשלום ואספקת המוצרים). אלא אם נאמר אחרת, לצד שלישי זה לא תהיה הזכות לעשות שימוש במידע האמור אלא למטרה לשמה הוא הועבר; 
  3. העברת המידע נדרשת עפ"י דין ו/או במסגרת הליכים משפטיים מכל סוג שהוא;
  4. במקרה של מחלוקת משפטית אשר החברה הינה צד לה, והמחייבת את חשיפת המידע;
  5. היה ותפר את תנאי השימוש באתר ו/או מדיניות הפרטיות ו/או תפעל באתר בניגוד לדין;
  6. במקרה בו החברה תמכור ו/או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחד ו/או תתמזג עמו ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות כלפיך.
 • "עוגיות" Cookies
  1. החברה עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לטובת תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה עבור אבטחת מידע, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.
  2. הינך יכול להגביל ו/או להתאים אפשרות קבלת "עוגיות" (Cookies) באמצעות שינויי הגדרות הדפדפן שלך.
 • אבטחת מידע
 1. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את האפשרות לחדירה בלתי מורשית למחשב, הם אינם מעניקים בטחון מוחלט, ולפיכך אין החברה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו. 
 2. בפעילותך באתר, הינך מצהיר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב תקלות ו/או פריצות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת החברה והיא נקטה במאמצים סבירים על מנת למנוע את האמור.
 • זכות לעיין במידע
 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגר מידע. 
 2. היה ועיינת במידע אודותיך (באתר) ומצאת, כי אינו נכון, שלם או ברור, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני [email protected]
 3. במידה והמידע שבמאגרי המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של החברה. מובהר, כי מידע הדרוש לטובת ניהול עסקי החברה ותיעוד עסקאות ופעולות מסחריות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי החברה ובכפוף לכל דין וכך גם כל מידע אותו החברה נדרשת לשמור על פי חוק.
 • שינויים במדיניות הפרטיות
 1. מובהר בזאת, כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות, ועל כן מומלץ, מעת לעת, לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה.
 2. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר או שתישלח הודעת דואר אלקטרוני בהתאם. 
 3. למען הסר ספק, על מסמך מדיניות זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע ו/או קשור למדיניות האמורה בו, נתונה לבתי משפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד, תוך שלילת סמכותו של בית משפט אחר.
 4. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תפורסם באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.