השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 077-6670055
תקנון אתר

תקנון אתר

שטיחי אלי ששון

תקנון ותנאי שימוש


 1. כללי 
  1. אתר שטיחי אלי ששון (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת - "שטיחי אלי ששון בע"מ" ח.פ 513015412 מרחוב שדרות בן גוריון 46 הרצליה (להלן: "החברה") והינו בבעלותה. 
  2. האתר משמש בין היתר גם כחנות מקוונת לרכישת מוצרים שונים על ידי ציבור הגולשים בישראל,  באמצעות עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט. 
  3. כל שימוש באתר לרבות, גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע לרכישה באתר ו/או פתיחת חשבון, מהווה את הסכמת הגולש (להלן: "משתמש קצה" או "לקוח") לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"). היה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, הנך מתבקש להימנע מכל שימוש באתר. לפיכך, כל העושה שימוש באתר מצהיר, כי הינו מודע לתנאי השימוש, קרא אותם ומקבל אותם וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש.
  4. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לכל פעולה הנעשית באמצעות חשבונו באתר ו/או בכל הקשור בו. החברה לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם בשל שימוש שלא כדין בחשבון המשתמש, אשר נבע כתוצאה מרשלנות המשתמש באבטחת פרטי חשבונו.
  5. מובהר בזאת, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות טלפונים ניידים ו/או מכשירי טאבלט לבין שימוש במחשבים ניידים ו/או נייחים.
  6. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהיפך, ובכל מקום בו נעשה שימוש ביחיד, הכוונה גם לרבים במשמע, ולהיפך.


 1. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  2. באחריותו הבלעדית של הלקוח להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר.


 1. השימוש באתר
  1. זכות השימוש באתר הינה אישית ללקוח ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג', בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 
  2. כל העושה שימוש באתר מצהיר בזאת, כי הינו בעל הכשרות המשפטית על פי דין, להתקשר בחוזה ולעשות שימוש באתר זה על פי הוראותיו ובכפוף לכל דין.  לקוח אשר גילו מתחת לגיל 18 (להלן: "קטין") נדרש לאישור הוריו או האפוטרופוס החוקי, לטובת שימוש באתר. שימוש קטין באתר מהווה הצהרה וראיה חלוטה לכך שהקטין ביקש את הסכמת הוריו או האפוטרופוס החוקי וכי אלו אישרו זאת כמתחייב על פי דין והוראות תקנון זה.
  3. על הלקוח להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, כתובת בישראל למשלוח דואר ותעודת זהות תקפה, ובמקרה של תאגיד - תעודת התאגדות תקפה כדין.
  4. היה והשימוש באתר הינו בשם תאגיד, על התאגיד מוטלת האחריות הבלעדית לוודא, כי הפועלת בשמו הינה מורשית לעשות כן על פי דין. החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה של צד ג' כלפי התאגיד או לכל נזק נטען ע"י התאגיד, בהקשר זה.
  5. על הלקוח מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנכונות ועדכון מלוא פרטיו בחשבון באתר, לרבות פרטי אמצעי תשלום ותוקפם, כתובות דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר וכיוצ"ב.
  6. החברה רשאית למנוע מלקוח את השימוש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מלקוח לעשות שימוש באתר, בין היתר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם זה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין; ו/או אם הפר את תנאי השימוש; ו/או אם מסר במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות הלקוחות האחרים; ו/או אם כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שברשותו ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  8. כל משתמש קצה באתר מאשר, כי ידוע לו שחרף העובדה שהחברה עושה את המירב על מנת למנוע אי דיוקים במידע המפורסם באתר ו/או טעויות ו/או ליקוי בדרך העברתו למשתמש הקצה, ייתכן ומסיבה זו או אחרת, האמור לא יבוצע בהתאם לאמור לעיל. 


 1. רכישה באתר
  1. זכות השימוש באתר נועדה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירות חוזרות (רכישת כמות לשם מכירתה לצד ג'), והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לאפשר מכירות הניחזות להיות ככאלו שאינן מיועדות למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר אותו יהיה רשאי לרכוש כל לקוח, מתוך מגוון המוצרים. 
  4. לטובת ביצוע רכישה באתר ידרש כל לקוח, לבצע רישום לאתר ובמסגרתו למסור מידע ופרטים לטובת ביצוע הרכישות בצורה יעילה ומוצלחת באתר. מובהר בזאת, כי אין כל חובה חוקית על הלקוח להירשם לאתר ו/או למסור פרטים, ואולם מבלי למסור את פרטי החובה הנדרשים בתהליך זה, לא תתאפשר רכישה מקוונת באתר.
  5. לכל מוצר באתר יופיע דף מכירה בו יוצג מפרט המוצר, מחירו ופרטים נדרשים נוספים לביצוע והשלמת הרכישה.
  6. ככלל, החברה עושה מאמצים על מנת שכל המוצרים המוצגים למכירה באתר יהיו מוחזקים במקביל, במלאי החברה. ככל וימצא לאחר ביצוע ההזמנה, כי המוצר אזל מן המלאי ו/או שאין באפשרות החברה לספקו, תימסר ללקוח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פניה טלפונית, והחברה תהיה רשאית להורות על ביטול ההזמנה ללא חיוב, או במידה וחויב, להשיב ללקוח את כספו. לחילופין, החברה תהיה רשאית להציע ללקוח לבחור מוצר חלופי, שווה ערך, במקום ביטול ההזמנה ו/או השבת כספו כאמור לעיל. מוסכם בזאת,  כי לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, במקרה האמור.
  7. רכישות באתר תתאפשרנה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. ככל ויתאפשרו אמצעי תשלום נוספים, יעודכן האתר בהתאם. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, מסטר קארד, ויזה ודיינרס, אמריקן אקספרס. מובהר ומסוכם בזאת, כי שימוש בכרטיסי האשראי הנ"ל (לסוגיהם), כפוף למדיניות חברת האשראי בקשר עם השימוש בכרטיס בכלל ורכישות באתרי אינטרנט בפרט.
  8. עם ביצוע ההזמנה באתר ("שליחת ההזמנה" באתר), תבוצע על ידי החברה בדיקה של פרטי האשראי מול חברת כרטיס האשראי, לטובת אישור או דחיית התשלום. 
  9. ככל ויאושר ביצוע התשלום, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה, הכוללת חשבונית / קבלה בגין התשלום (להלן: "הודעת אישור הזמנה"). רק הודעת אישור הזמנה, אשר תישלח על ידי החברה ותתקבל אצל הלקוח, תהווה אישור כי ההזמנה נקלטה במחשבי החברה ובהתאמה - יום ההודעה, יחשב כיום קליטת ההזמנה במחשבי החברה. 

מובהר בזאת, כי לא יהיה כל תוקף להזמנת הלקוח ללא אישור חברת האשראי בדבר אישור התשלום ומשלוח הודעה כאמור.

 1. ככל ולא תאושר העסקה על ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה, וההזמנה תיחשב כבטלה, וזאת מבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בעניין זה.


 1. אספקת המוצרים
  1. אספקת המוצרים ללקוח תבוצע לכתובת אשר תעודכן על ידי הלקוח בתהליך ההזמנה ולאחר ובכפוף לביצוע התשלום בגין ההזמנה וקבלת הודעת אישור הזמנה, כאמור בסעיף 4 לעיל. כאמור, באחריות הלקוח לספק לחברה, כתובת תקינה, מדוייקת ועדכנית לביצוע המשלוח.
  2. אספקת המוצרים על ידי החברה תבוצע באמצעות חברת שליחויות או דואר שליחים בשירות דואר ישראל, ובכפוף להוראות תקנון חברת דואר ישראל בקשר עם שירות זה ובכלל. ככל ותתאפשר אספקת מוצרים באופן אחר, יעודכן האתר בהתאם.
  3. מועד אספקת המוצר ללקוח ודמי המשלוח - ככל וידרש תשלום נוסף בגינם - יפורטו בדף המכירה של כל מוצר ומוצר וכפופים לנוכחות הקונה בכתובת האספקה במועד הנדרש.
  4. מובהר בזאת, כי מניין הימים לאספקת המוצרים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר, כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א - ה, ככל שאינם ימי חג ו/או ערבי חג, ולא כולל ימי שישי ושבת, ימי חוה"מ וימי זיכרון) ויספרו בהתאמה, מיום קליטת ההזמנה במחשבי החברה (כאמור בסעיף 4.9 לעיל).
  5. החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור באספקה שאינם בשליטתה ו/או שנגרם כתוצאה מכוח עליון, לרבות שביתות ו/או טעות בפרטי כתובת למשלוח אשר נמסרו על ידי הלקוח.

 1. ביטול הזמנה
  1. מדיניות ביטול הזמנות תהיה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ואין באמור להלן כדי לגרוע מהוראות חוק זה.
  2. ביטול הזמנה ייעשה תוך 14 יום ממועד קבלת ההזמנה בידי הלקוח או מיום קבלת הודעת אישור ההזמנה בידי הלקוח כאמור בסעיף 4 לעיל, לפי המאוחר.
  3. ביטול ההזמנה על ידי הלקוח יעשה בפרק הזמן האמור לעיל, על ידי מתן הודעה במצורף עם פרטי הלקוח - שם מלא, מספר ת.ז. ומספר ההזמנה, באחת הדרכים הבאות:
   1. באמצעות משלוח דואר רשום לכתובת האתר כמופיע בתקנון זה. 
   2. באמצעות פניה טלפונית ישירה לשירות הלקוחות של האתר בטל: 052-8364903 בימים א-ה בשעות 17:00 - 09:00.
   3. באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].
   4. באמצעות הקישור היעודי המופיע באתר לצורך זה. 
 2. השבת התמורה ללקוח תעשה על ידי זיכוי אמצעי התשלום (או ביטול החיוב ככל וזה טרם נעשה) באמצעותו שולמה ההזמנה ובכפוף להשבת המוצר למשרדי החברה ברחוב שדרות בן גוריון 46 בהרצליה, באמצעות דואר שליחים של דואר ישראל, מבלי שזה נפגע ומבלי שנעשה בו כל שימוש, לרבות אי הסרת תוויות המוצר, ככל וישנן וכדלהלן:
  1. במידה והביטול הינו עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו ללקוח בעת ההזמנה, יזוכה הלקוח כאמור, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול ובכפוף להשבת המוצר למשרדי החברה, כאמור לעיל. הודעה תישלח ללקוח עם ביצוע הזיכוי או ביטול החיוב. הוצאות משלוח המוצר לחברה, כאמור לעיל, ישולמו על ידי החברה.
  2. במידה והביטול נעשה שלא מהטעמים האמורים לעיל, יזוכה הלקוח כאמור, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול ובכפוף להשבת המוצר למשרדי החברה כאמור לעיל. מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. הודעה תישלח ללקוח, עם ביצוע הזיכוי או ביטול החיוב, כאמור. הוצאות משלוח המוצר לחברה, כאמור לעיל, ישולמו על ידי החברה.


 1. אחריות למוצרים
  1. למוצרים לא תינתן תעודת אחריות של היצרן. פריט שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הלקוח לפנות לחברה בבקשה לביטול הזמנה בהתאם להוראות סעיף 6 לעיל. הוצאות משלוח המוצר לחברה, כאמור לעיל, ישולמו על ידי החברה. 
  2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי טיב המוצר במידה ונעשה במוצר שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ולרבות במקרים בהם המוצר לא טופל ו/או כובס, בהתאם להוראות השימוש ו/או במקרים בהם המוצר ניזוק במעשה ו/או מחדל שאינו בשליטת החברה. 1. הגבלת אחריות
  • מובהר בזאת, כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וכי ייתכנו הבדלים בין גווני המוצר המוצג באתר לבין המוצר המתקבל בפועל, וזאת בין היתר, עקב האמצעי האלקטרוני ו/או התוכנות, באמצעותם נעשתה הגישה לאתר והשימוש בו.
  • הלקוח מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ולפיכך החברה אינה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. האתר עשוי שלא להיות זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. ייתכן והגישה לאתר תופרע ו/או תופסק, באופן זמני ו/או לצמיתות, מכל סיבה שהיא. הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
  • החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשת רכישה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלבצע רכישה או לעדכן אותה ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של הלקוח כתוצאה משימוש באתר, והלקוח מצהיר בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר.
  • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר ובכלל, על ידי משתמש הקצה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה, לרבות כל אתר חיצוני המקושר לאתר באמצעות קישור או לינקככל ויקושר.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה, תוגבל אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים ו/או כשלים באספקת המוצרים ו/או טיבם ו/או מכל סיבה אחרת, אך ורק לנזקים ישירים אשר יגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה ובהיקף אשר לא יעלה על סך התשלום ששולם והתקבל בפועל אצל החברה בגין ההזמנה הנ"ל.


 1. מדיניות פרטיות
  1. הלקוח מסכים ומצהיר, כי מסירת פרטיו במסגרת תהליך הרכישה באתר, נעשית על דעתו ומרצונו החופשי. ידוע ללקוח, כי על פי חוק אינו חייב במסירת המידע, ואולם ללא מסירתו ייתכן ולא תתאפשר רכישה באתר.
  2. נתוני הלקוח, כמו גם מאפיינים אודות נוהגי הגלישה שלו באתר והרגליי הקניה, עשויים להישמר במאגר הלקוחות של החברה (למעט פרטי כרטיס האשראי ופרטי זיהוי נדרשים, אשר ימסרו לחברות האשראי והסליקה לצורך השלמת תהליך הרכישה), ועשויים לשמש את החברה לניתוחים סטטיסטיים כמו גם להתאמת תוכן לכל לקוח.
  3. החברה לא תעביר את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, שאינם חברות ו/או עסקים הפועלים מטעם החברה, אלא בכפוף לכל דין ו/או צו שיפוטי ו/או במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי משתמש הקצה ובהתאם למדיניות הפרטיות. 
  4. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת להבטיח את סודיות המידע הנמסר לה על ידי משתמשי הקצה, לרבות באופן העברת נתוני כרטיס האשראי לחברות האשראי לצורך אישור התשלום והשלמת ההזמנה. ואולם מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם ללקוח כתוצאה מאובדן מידע זה במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון.
  5. במועד ביצוע הרכישה באתר ו/או במועד אחר, יכול ותוצג למשתמש הקצה הצעה להצטרפות לרשימת תפוצה לדיוור הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות סמס בגין מבצעים והנחות באתר. אישור הצטרפות כאמור, יהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי מטעם החברה בקשר עם פעילותה באתר.
  6. מלוא מדיניות הפרטיות המחייבת של החברה בנוגע לשימוש והזמנה באתר, מצורפת לאתר זה תחת הקישור "מדיניות פרטיות", והוראות סעיף זה הינן בכפוף לאמור בה. 


 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
  1. האתר ומוצריו, על סימני המסחר בהם וכל זכויות הקניין הרוחני שייכים באופן בלעדי לחברה. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור (למעט למנועי חיפוש כלליים, המציגים קישורים לאתר) או שינוי בכל דרך אחרת של האתר ומוצריו, מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להטיל על העושה זאת עונשים ו/או קנסות ולהוות עוולה ו/או עבירה על פי דין.
  2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, מוצרים, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה ו/או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.


 1. שונות
  1. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא לשם הפרשנות.
  2. אין בזכויות החברה על פי תקנון זה והאמור בו, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית החברה על פי דין. 
  3. הימנעותה של החברה מקיום זכות המוקנית לה על פי דין ו/או תקנון זה לא תהווה ולא תתפרש כויתור של החברה על אותה זכות, ולא תהווה תקדים לכל מקרה אחר, ולא יהיה בה כדי למנוע מהחברה מלממש את זכויותיה בכל עת.
  4. תקנון זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו מקנה כל זכות כאמור.
  5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע ו/או קשור לתקנון זה ותנאי השימוש המובאים בו נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד, תוך שלילת סמכותו של בית משפט אחר.
  6. רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  7. אם ייקבע כי תנאי או הוראה בתקנון זה אינם חוקיים או כי לא ניתן לאכוף אותם, לא תשפיע החלטה זאת על תוקף יתר התנאים או על האפשרות לאכוף אותם; בכפוף לכל דין, תנאי כאמור יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה   קרוב ככל הניתן למקור.
  8. כל הודעה שתישלח לחברה באמצעות דואר אלקטרוני תיחשב ככזאת שהתקבלה לאחר 2 ימי עסקים ממועד השליחה וזאת בכפוף לקבלת הודעה בידי השולח בדבר שליחת ההודעה באופן תקין באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני.
  9. בכל שאלה בקשר עם המוצרים המוצגים באתר ותהליך הרכישה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר באמצעות טל: 052-8364903 ו/או דואר אלקטרוני: [email protected].

נציגי הלקוחות של האתר ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה.